اخبار برگزیده

شرحي برطب سنتي

 


طب سنتي ناميست نوين براي پيشگيري و درمان بيماريها به سبک حکماي قديم.


 


حکمت علميست کل نگر که تمام هستي را به يک نگاه مي نگرد و تحليل مي کند. وبرخلاف امروزه علم را جزء جزء نميکند.


 


طب يکي از اجزاء حکمت است که جداي از بقيه نيست.


 


حکمت به علمي گويند که از ستارگان تا کوچکترين اجزاء موجودات نگاهي همسان دارد.


 


يک مثال کاربردي آن غذا که از گياهان و و دام تشکيل شده بر بدن تاثير مي گذارد تا ستارگان بر بدن .


 


فکر کنيد......گرماي خورشيد چقدر بر موجودات زنده و غير زنده موثرند.


 


جاذبه ماه بر جزر و مد درياها موثر است چه رسد بدن موجودات زنده.


 


شباهت بدن انسان به طبيعت پيرامون ما بسيار زياد است! در طبيعت، خورشيد منبع انرژي، آب مايعات،هوا گاز ها، خاکجامدات وجود دارند.


 


جالب نيست .... همه اينها در بدن موجودات نيز هستند.


 


در طب سنتي به آتش و آب و باد و خاک ، عنصر يا رکن مي نامند . که با کلمه عنصر در شيمي متفاوت است.


 


همه اين 4 عنصر در تمام موجودات زنده و غير زنده پنهان است . وحکما بر اساس وجود اغلبيت هر عنصر موجودات را مزاج بندي مي کنند.


 


اگر موجودي با مزاج گرم از همان گياه يا دام و...مکررا و با مقدار زياد با همان مزاج استفاده کند بزودي به سمت گرم تر شدن پيش مي رود و بالعکس.


 


پس موجودات يک مزاج موروثي دارند و يک مزاج بيماري.مثال....


 


اگر يک موجود زنده از گياهان گرم استفاده کند علايم گرمي و تنفر از گرما پيش مي آيد و اگر يک موجود غير زنده مثل آب در برابر گرما بيش ازحد قرار گيرد .... آب در ابتدا گرم مي شود و اگر گرما بيش تر شود آب به جوش آمده و به گاز و بخار تبديل مي شود.


 


خاصيت آتش و به قولي انرژي چيست؟


 


گرمادهي ، بخار ، ذوب ، حرکت ، سوختن و ...


 


خاصيت گازها ويا هوا چيست؟


 


حرکت و جابه جايي و تخلخل همان خاصيتي که باعث اسفنجي شدن وباعث افزايش فاصله بين ذرات مي شود


 


خاصيت مايعات ويا به نوعي آب چيست؟


 


حرکت ، سياليت ، منعطف بودن، وبه هرشکلي در آمدن.


 


خاصيت جامدات و يا خاک چيست؟


 


شکل دهي ، انسجام ، ثبات ، رسوب و ...


 


همه اين خواص نه تنها در در طبيعت و جود دارد در بدن موجودات نيز به همين منوال وجود دارد و خواص مواد نيز در بدن نقش خود را ايفا مي کند.


 


کمي از بحث مزاج فاصله بگيريم به بحثي به نام طبيعت مدبره بدن فکر کنيد؟؟


 


يک طبيعت کليه داريم کل کائنات را مديريت ميکند ويک طبيعت جزييه داريم که سيستم بدن را مديريت مي کند. يعني اينکه آتش، هوا ، آب ، خاک سخت افزار بدن هستند و طبيعت مدبره بدن نرم افزار است . که واکنشهاي بدن و سوخت وساز و حيات انسان را رهبري ميکند.


 


رعايت اصول طبيعت مدبره بدن در ددرمان بيماريها از اصول طب سنتي ايراني است تا اين حد که طب سنتي را مي توان نام طب طبيعي ناميد


 


طبيعت مدبره بدن دقيقا چه کارهايي انجام مي دهد؟


 


هضم غذا، تمام فرايندهاي که از ميل به غذا و هضم دهاني ،معدي،روده اي و جذب غذا به سمت کبد و دفع فضولات ساده ترين مثال و شايد مهمترين مثال باشد.


 


مثال ديگر بهبود بسياري از بيماريها حتي بدون نياز به دارو و پزشک: مثلا بهبود خودبخودي زخم ها.


 


مثال ديگر واکنشهاي هوشمند بدن، مثلا ورود غذاي مسموم و ايجاد اسهال و استفراغ.


 


پس جمله مهمي که از حکماي قديم به ما رسيده اين است که: "طبيب خادم طبيعت است."


 


اينجا يکي از جاهاييست که راه طب رايج از طب طبيعي سنتي متفاوت مي شود . مثلا در مسموميت غذايي در اولين اقدام بند آوردن اسهال و استفراغ نيست.


 


ويا در سرماخوردگي و حساسيتها قطع آبريزش بيني نيست.و....


 


البته سعي در برخورد اين طب با آن نيست بلکه تفاوت ديدگاهها را نشان ميدهد که البته ممکن است هر طبي با هر ديدگاهي ضعفهايي داشته باشد.


شرحي برطب سنتي

شرحي برطب سنتي

شرحي برطب سنتي

 


منبع این نوشته : منبع
آخرین جستجو شده ها